Handelsvilkår

§ 1. Generelt

Ved levering, leverance og lignende forstås i denne aftale Træ og plastpaller, træemballage, emballering, opbevaring, ompakning uanset om dette sker i Jysk Palleimports lokaler eller andet sted.

 
§ 2.  Priser & Tilbud

Alle priser er Ab. lager excl. moms og andre afgifter på tilbuds-/ordrebekræftelses dato. Der forbeholdes ret til regulering for prisstigninger, i tiden fra tilbud/ordrebekræftelse til levering, som følge af ændringer i råvarepriser,   skatter, afgifter, told, ændrede kurser m.v.

 Ekspeditions & håndteringsomkostninger pr. ordre kr. 195,00, dog ikke hvis man er fordelskunde hos Jysk Palleimport.

 Tilbud er gældende i 14 dage fra modtagelsen af dette, hvis ikke andet er aftalt.

 Tilbud skal accepteres mundtligt eller skriftligt af køber før ordren behandles.

 Jysk Palleimport forbeholder sig ret til at levere den aftalte mængde ca. plus/minus 10 %


§ 3. Betaling

Betaling nye kunder netto kontant, inden levering af varen. Faktura fremsendes for betaling. Når betaling er registreret hos Jysk Palleimport vil varen blive afsendt.

For eksisterende/nuværende kunder skal betaling ske 14 dage netto regnet fra fakturadato hvis ikke andet er aftalt.     For Levering, opbevaring, ompakning -eller anden aftalt opgave, som ønskes udført af Jysk Palleimport, vil betaling være iht. vores betalingsbetingelser med mindre andet fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelsen.

Samme betalingsbetingelser som ovenstående gælder også delleverancer.

Enhver betaling skal finde sted ved bankoverførsel.

Betales det fakturerede beløb ikke rettidigt beregnes rentetillæg på 2 % pr påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af rentetillæg afskærer ikke Jysk Palleimport fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

 

§ 4. Ejendomsforbehold

Jysk Palleimport har sikkerhed i de leverede/opbevaret varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbene renter og omkostninger.


§ 5. Levering og forsinkelser

Med mindre andet er aftalt skal varer leveres til købers adresse på det aftalte tidspunkt. Ved forsinket levering fra leverandørs side udskydes Jysk Palleimports leverings tidspunkt mindst tilsvarende. Jysk Palleimport skal ved leverandørs forsinkelse snarest muligt oplyse hvor meget forsinkelsen udskyder Jysk Palleimports leveringstid og i hvilket omfang forsinkelsen eventuelt måtte ændre den aftalte pris.

Levering til Jysk Palleimport sker for købers regning og risiko uanset om Jysk Palleimport ved egen folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til Jysk Palleimports adresse eller købers aftalte adresse.

Levering til køber sker for købers regning og risiko uanset om Jysk Palleimport ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til købers adresse eller anden aftalte adresse.

Nye og brugte paller leveres altid ab lager, i så fald intet andet er aftalt.

En overskridelse af Jysk Palleimports leveringstid med 5 dage på grund af Jysk Palleimports forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Jysk Palleimport. Også såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Jysk Palleimport er forhindret til rettidig levering på grund af diverse Foce Majeure.

NB! Specielpaller produceret efter kunde ønske er en levering +/- 8 dage fra den oprindelig ønsket leveringsdato også værende at, betragte som en rettidigt levering.

 Jysk Palleimport påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

 Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 10 dage.

 

§ 6. Emballage

Jysk Palleimport skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles Jysk Palleimport skriftligt, inden aftalens indgåelse.

 

§ 7. Mangler

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra Jysk Palleimport.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Jysk Palleimport skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvor i manglen består.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader, manglende colli eller defekte produkter, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet en påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelbeføjelser.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Jysk Palleimport’s valg vil mangler ved det solgte bliver afhjulpet eller kompenseret ved erstatning.

 

§ 8. Misligholdelse

Ved købers misligholdelse er Jysk Palleimport berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktetlige regler.

 

§ 9. Erstatningsansvar

Jysk Palleimport er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller anden indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Et erstatningskrav over for Jysk Palleimport kan ikke overstige fakturabeløbet for den vare/ opgave der faktureres af Jysk Palleimport vedrørende varen.

Jysk Palleimport skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Jysk Palleimport ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Jysk Palleimport erstatning for produktansvar kan ikke overstige kr. 50.000,00.

 

§ 10. Force Majeure

Jysk Palleimport er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Jysk Palleimport er uden indflydelse på, som følge af force majeure.

Som force Majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindre eller begrænser den produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Jysk Palleimports underleverandørs produktionsapparat.

 

 § 11. Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø - og Handelsretten i København.

 

Paller leveret, når du har brug for dem

Har du et fast forbrug af paller i løbet af et år? Med vores palleabonnement kan vi automatisere hele din bestillingsproces af paller for dig.
Palleabonnement